Accessibilitat

Aquest lloc web utilitza un sistema de gestió de continguts de codi obert Plone. Aquest acompleix les Pautes d'Accessibilitat Web (WCAG v2.0) nivell 'AA' per a persones amb discapacitat, incloent discapacitat visual i falta de visió; sordesa i pèrdua auditiva; discapacitat d'aprenentatge; limitacions cognitives; mobilitat reduïda; discapacitat de parla; fotosensibilitat i combinacions d'aquestes.

També és accessible per als autors de contingut amb discapacitat segons les Pautes d'Accessibilitat per a Eines d'Autoria de nivell 'AA' (ATAG 2.0).

Declaració d'accessibilitat

Aquest lloc web ha esta dissenyat per adaptar-se a les diferents formes com els usuaris accedeixen i utilitzen Internet.

Validació

Aquest lloc web utilitza tecnologia d'assistència com els rols de WAI-ARIA per a pràctiques millors i actuals. Els estàndars i contingut del lloc poden variar amb els temps. Si aquest lloc web no es valida correctament pot posar-se en contacte amb l' Administració del lloc web.

Punts de control de pautes WCAG 2.0 i ATAG 2.0 són subjectius. Pot donar-se casos en que les interpretacions poden variar.